کلیه مقالات ارسالی به سایت کنفرانس می بایست، مطابق با فرمت مقاله و پس از ثبت نام در سایت از طریق سایت ارسال گردد.

بدیهی است که در صورت تنظیم نبودن مقالات در فرم مطلوب، مقالات ارسالی به مرحله داوری راه نخواهند یافت.

 برای کلیه مقالاتی که به زبان فارسی نگارش می شوند ارسال چکیده به زبان انگلیسی(دارای نام نویسندگان و عنوان مقاله به انگلیسی و بصورت صحیح)، الزامی است.

راهنمای نگارش مقاله کامل به زبان فارسی را از اینجا دانلود کنید

فرمت ارائه مقاله پوستری را از اینجا دانلود کنید