1- چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در چه مکان و زمانی برگزار می گردد؟
2- آیا شرکت در کارگاه ها نیاز به شرکت در همایش و پرداخت وجه ثبت نام همایش می باشد؟
3- در صورتیکه یک مقاله چند نویسنده دارد، آیا بایستی فرد اول جهت ارائه اقدام کند؟
4- آیا به شرکت در کارگاه ها گواهینامه تعلق می گیرد؟
5- چه کسانی می توانند در همایش، کارگاه ها، نمایشگاه شرکت کنند؟
6- آیا واریز ثبت نام پس از پذیرش مقالات در کنفرانس دارای موعد خاصی است؟

1- چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در چه مکان و زمانی برگزار می گردد؟ up

در 2 و 3 خرداد ماه 1396- دانشگاه تهران

2- آیا شرکت در کارگاه ها نیاز به شرکت در همایش و پرداخت وجه ثبت نام همایش می باشد؟ up

خیر- شرکت در کارگاه ها مستقل از شرکت در کنفرانس می باشد.

3- در صورتیکه یک مقاله چند نویسنده دارد، آیا بایستی فرد اول جهت ارائه اقدام کند؟ up

خیر- از بین نویسندگان مقاله می بایستی یک نفر به انتخاب ارائه دهندگان مقاله جهت ارایه مقاله به صورت شفاهی و یا پوستری، بر اساس نوع پذیرش تعیین گردد.

4- آیا به شرکت در کارگاه ها گواهینامه تعلق می گیرد؟ up

بله- گواهینامه بین المللی دانشگاه تهران تعلق می گیرد.

5- چه کسانی می توانند در همایش، کارگاه ها، نمایشگاه شرکت کنند؟ up

تمام افرادی که تمایل به حضور در همایش و کارگاه ها دارند، بدون توجه به اینکه مقاله ارایه داده اند یا خیر، می بایستی در همایش و کارگاه ها ثبت نام کنند. و وجه ثبت نام مربوطه را واریز نمایند. حضور در نمایشگاه برای شرکت کنندگان همایش و کارگاه ها بدون ثبت نام و رایگان می باشد.

6- آیا واریز ثبت نام پس از پذیرش مقالات در کنفرانس دارای موعد خاصی است؟ up

حداکثر 7 روز پس از پذیرش مقالات می بایستی وجه ثبت نام پرداخت گردد.