شورای سیاستگذاری
مجتبی اردستانی
رئیس کنفرانس
دانشیار، رئیس دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ardestan [at] ut.ac.ir
حمیدرضا جعفری
دبیر کنفرانس
استاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hjafari [at] ut.ac.ir
سعید کریمی
دبیر علمی
استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: karimis [at] ut.ac.ir
الهام شاهی
مدیر اجرایی
کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: eshahi866 [at] ut.ac.ir
محرم دولتشاهی پیروز
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mdolat [at] ut.ac.ir
علی سلاجقه
عضو کمیته علمی
استاد تمام، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: salajegh [at] ut.ac.ir
مهدی غلامعلی فرد
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: m.gholamalifard [at] modares.ac.ir
عبدالرسول سلمان ماهینی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پست الکترونیکی: mahini [at] gau.ac.ir
سعید متصدی زرندی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پست الکترونیکی: smotesaddi [at] sbmu.ac.ir
محمد مشاری
عضو کمیته علمی
مربی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: moshari [at] ut.ac.ir
دکتر منصور مطیع
مسئول کمیته رسانه
مشاور فرهنگی و تهیه کننده تلوزیون، سازمان صدا و سیما
پست الکترونیکی: m.motie [at] irib.ir
کمیته علمی
شراره پور ابراهیم آبادی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sh_pourebrahim [at] ut.ac.ir
مقصود سلیمان پور
عضو کمیته علمی
استاد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه
پست الکترونیکی: m.solimanpur [at] urmia.ac.ir
هومان لیاقتی
عضو کمیته علمی
دانشیار، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: h-liaghati [at] sbu.ac.ir
محمد ابراهیم بنی حبیب
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: banihabib [at] ut.ac.ir
علی اکبر کریمیان
عضو کمیته علمی
استادیار، منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
پست الکترونیکی: akarimiani [at] yazd.ac.ir
میهن گزانی
عضو کمیته علمی
دکتری حقوق بین الملل، مدیر گروه علوم محیط کمیسیون ملی یونسکو
پست الکترونیکی: science [at] irunesco.org
تلفن: 09123840666
محمد رضا مثنوی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: masnavim [at] ut.ac.ir
مجید مخدوم فرخنده
عضو کمیته علمی
استاد تمام ، دانشکده محیط ز یست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mmakhdom [at] ut.ac.ir
حسین مرادی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: hossein.moradi [at] cc.iut.ac.ir
محمد ارحامی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: arhami [at] sharif.edu
مسعود تابش
عضو کمیته علمی
استاد تمام، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
حسن هویدی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hoveidi [at] ut.ac.ir
علی ترابیان
عضو کمیته علمی
استاد تمام، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: atorabi [at] ut.ac.ir
عزیزحبیبی ینگجه
عضو کمیته علمی
استاد تمام
پست الکترونیکی: ahabibi [at] uma.ac.ir
علی جعفری
علی جعفری
استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: jafari.ali [at] nres.sku.ac.ir
دکتر محمد علی زاهد
عضو کمیته علمی
دانشکده علوم زیستی-دانشگاه خوارزمی-تهران
پست الکترونیکی: zahed.moe [at] gmail.com
کمیته علمی بین المللی
Lex Brown
عضو کمیته علمی
Professor. Griffith School of Environment, Griffith University, Australia
پست الکترونیکی: lex.brown [at] griffith.edu.au
Marco Saroglia
عضو کمیته علمی
Professor. University of Insubria, Varese, Italy . Aquaculture and Marine Biotechnologies
پست الکترونیکی: marco.saroglia [at] uninsubria.it
Jan Kruger
عضو کمیته علمی
Professor.University of South Africa, School for Business Leadership, Faculty Member
پست الکترونیکی: jkruger2000 [at] yahoo.com
Hilmi S.Salem
عضو کمیته علمی
Professor. Executive Director Consultant Palestinian Territory
پست الکترونیکی: hilmisalem [at] yahoo.com
Manickam Sivakumar
عضو کمیته علمی
Professor. University of Nottingham (Malaysia campus).Faculty of Engineering
پست الکترونیکی: sivakumar.manickam [at] nottingham.edu.my
Abdulhaq Hadi Abedali Al-Haddad
عضو کمیته علمی
Professor. University of Liverpool.Engineering
پست الکترونیکی: abdulhaq_alhaddad [at] yahoo.com
Mohamed ElHagarey
عضو کمیته علمی
PhD. of Agriculture engineering, The president of Al-Kantra Shark research station , Egypt
پست الکترونیکی: elhagarey [at] gmail.com
Manuel Pulido Fernández
عضو کمیته علمی
Professor. Universidad de Extremadura .Geography
پست الکترونیکی: mapulidof [at] unex.es
ERIK T. NILSEN
عضو کمیته علمی
Professor.Department of Biological Sciences. United States
پست الکترونیکی: enilsen [at] vt.edu
Yaesmin Bakircioglu Kurtulus
عضو کمیته علمی
Professor.University Department of Chemistry.Edirne, Turkey
پست الکترونیکی: ybakircioglu [at] yahoo.com
Sergey V. Sidorenko
عضو کمیته علمی
Professor.Infectious Diseases, Microbiology, Molecular Biology.Russian
پست الکترونیکی: sidorserg [at] gmail.com
Stephen Syampungani
عضو کمیته علمی
Professor.
The Copperbelt University, Kitwe
Ecology
پست الکترونیکی: ssampungani [at] yahoo.com
Luis G Ramírez Mérida
عضو کمیته علمی
Professor.
Universidad de Carabobo, UC, Valencia
Biotechnology, Microbiology, Atmospheric Chemistry
پست الکترونیکی: luisguillermolgrm [at] gmail.com
İlhan TALINLI
عضو کمیته علمی
Professor.Istanbul Technical University
Civil Engineering Faculty
Department of Environmental Engineering
پست الکترونیکی: talinli [at] itu.edu.tr
Sevgi Gormus
عضو کمیته علمی
Professor.Agricultural Economics, Agricultural Philosophy, Environmental Science
پست الکترونیکی: sevgigormus [at] gmail.com
Murat GÜL
عضو کمیته علمی
Professor.Department of Wildlife Sciences, Aligarh Muslim UniversityMugla Sıtkı Koçman University
Engineering Faculty
Department of Geological Engineering
پست الکترونیکی: muratgul [at] mu.edu.tr
Nizamuddin Khan
عضو کمیته علمی
Professor.Department of Wildlife Sciences, Aligarh Muslim University Nizamuddin Khan is Professor in department of Geography at Aligarh Muslim University
پست الکترونیکی: nizamuddin_khan [at] rediffmail.com
Hafiz Shaeque Ahmad Yahya
عضو کمیته علمی
Professor.Department of Wildlife Sciences, Aligarh Muslim University
پست الکترونیکی: hsa.yahya [at] gmail.com
Harry Coccossis
عضو کمیته علمی
Professor; Urban, Spatial and Environmental Planning; University of Thessaly; Greece
پست الکترونیکی: hkok [at] prd.uth.gr
Kartlos Kachiashvili
عضو کمیته علمی
Professor.Science.Georgia
پست الکترونیکی: k.kachiashvili [at] gtu.edu.ge
Ljiljana Vasilevska
عضو کمیته علمی
Professor. Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Nis
Department of Spatial and Urban Planning
پست الکترونیکی: ljiljana.vasilevska [at] gaf.ni.ac.rs
Md Salequzzaman
عضو کمیته علمی
Professor.Sustainable Technology.Khulna University, Khulna · Department of Environmental Science Discipline
پست الکترونیکی: salek_uz [at] yahoo.com
Gary s. Straquadine
عضو کمیته علمی
Professor. Vice Chancellor and Vice Provost
Utah State University – Eastern
Price, USA
پست الکترونیکی: gary.straquadine [at] usu.edu
Mirza Barees Baig
عضو کمیته علمی
Professor.Department of Agricultural Extension and Rural Society
College of Food and Agriculture Sciences
King Saud University
پست الکترونیکی: mbbaig [at] ksu.edu.sa
Vasco André Barbosa Brandão
عضو کمیته علمی
PhD.Agri-food Systems, Forest and Sustainability in Rural Areas
پست الکترونیکی: arqvascobarbosa [at] gmail.com
کمیته داوران
Jauad El Kharraz
داور
PhD.university at de València, Degree Name Doctor of Philosophy), Field Of Study Physics (Remote Sensing).
وب سایت: www.medrc.org
پست الکترونیکی: elkharraz [at] medrc.org
Dimitris Stathakis
داور
PhD.Associate Professor, Urban and Spatial Planning using GIS and Remote Sensing,University of Thessaly, Greece
پست الکترونیکی: dstath [at] uth.gr
Hidayet Karakurt
داور
PhD.Ege University, Institute of Natural Sciences, Izmir (Turkey)
پست الکترونیکی: hkarakurt [at] yahoo.com
Aretouyap Zakari
داور
PhD. Faculty of Science, The University of Yaounde I, Cameroon. Geophysics, Science Education, Climatology
پست الکترونیکی: aretouyap [at] gmail.com
Luciana Gatto Brito
داور
PHD.Animal Science, Plant Protection and Animal Health Parasitology
Rio de Janeiro Federal Rural University
پست الکترونیکی: luciana.gatto [at] embrapa.br
Zaitan Hicham
داور
PHD. Faculty of Sciences and Technology, University Sidi Mohammed Ben Abdellah
پست الکترونیکی: hicham.zaitan [at] gmail.com
Mahmood Mahdi Barbooti
داور
PhD.Department of Earth and Environmental Studies.Montclair State University, Montclair, USA
پست الکترونیکی: brbt2m [at] gmail.com
Lucian – Ionel Cioca
داور
PhD. Department of Industrial Engineering and Management
Sibiu, Romania
پست الکترونیکی: lucian.cioca [at] ulbsibiu.ro
Benguerba
داور
PhD.Department of Processes Engineering
Sétif, Algeria
پست الکترونیکی: yacinebenguerba [at] univ-setif.dz
Francisco Ramón Barbarán
داور
PhD. Socioeconomics, Ethnobotany, Ecology. Argentina
پست الکترونیکی: frbarbaran [at] yahoo.com.ar
Ghulam Shabbir
داور
PhD.PMAS-Arid Agriculture University, Murree
Road, Rawalpindi, Pakistan
پست الکترونیکی: drgshabbir [at] uaar.edu.pk
Ahmad Al-Saoud
داور
PhD. Agricultural Faculty,Damascus University
پست الکترونیکی: alsaoudahmad [at] hotmail.com
Ebrahim Ahmadisharaf
داور
PhD. Environmental Engineering, Civil Engineering
.Virginia Polytechnic Institute and State University
پست الکترونیکی: eahmadis [at] vt.edu
Fernando Brito Lopes
داور
PhD.Statistics, Animal Science, Bioinformatics.University of Wisconsin-Madison Madison
پست الکترونیکی: britolopes [at] wisc.edu
Iftjkhar Ahmed
داور
Post Doc. National Agricultural Research Centre (NARC),Park Road, Islamabad, Pakistan
پست الکترونیکی: iftikharnarc [at] hotmail.com
noel konai
داور
PhD. Department of Mechanical and Industrial Engineering
Yaoundé, Cameroon
پست الکترونیکی: noel.konai [at] yahoo.fr
charita jashi
داور
PhD.Educational Policy, Educational Management, Business Administration.Georgia
پست الکترونیکی: charita. jashi [at] tsu.ge
Saif Ullah
داور
Post Doc. University of Agriculture, Faisalabad Pakistan
پست الکترونیکی: saifullagoraya [at] yahoo.com
Nino Mikiashvili
داور
PhD. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Tbilisi, Georgia
پست الکترونیکی: nino.mikiashvili [at] tsu.ge
Muhammad Shafiq
داور
PhD.University of Karachi, Karachi -75250- Pakistan
پست الکترونیکی: shafiqeco [at] yahoo.com
Dhorgham Skban Ibrahim al-nezari
داور
PhD.In Petroleum engineering department, college of engineering, university of Baghdad, Iraq
پست الکترونیکی: ds.ibrahim [at] coeng.uobaghdad.edu.iq
Hasan Tezcan Yildrim
داور
PhD. Istanbul University Faculty of Forestry-Istanbul/TURKEY
پست الکترونیکی: htezcan [at] istanbul.edu.tr
Gianluca Landi
داور
PhD.Chemical Engineering, Catalysis.Rome, Italy
پست الکترونیکی: landi [at] irc.cnr.it
Kareem Mahmoud TONBOL
داور
PhD.Climatology, Meteorology, Oceanography.Alexandria, Egypt
پست الکترونیکی: ktonbol [at] aast.edu
Luzma Fabiola Nava
داور
PhD in International Studies.International Institute for Applied Systems Analysis
Water Program
Laxenburg, Lower Austria, Austria
پست الکترونیکی: luzma-fabiola.nava-jimenez.1 [at] ulaval.ca
Murat Eyvaz
داور
PhD.Department of Environmental Engineering
Gebze, Kocaeli, Turkey
پست الکترونیکی: meyvaz [at] gtu.edu.tr
Md. Firoz Khan
داور
PhD.Centre for Tropical Climate Change System, National University of Malaysia
Atmospheric chemistry, air pollution, source apportionment and transport of aerosol and its chemical compositions
پست الکترونیکی: mdfiroz.khan [at] gmail.com
Imran Shahid
داور
PhD.Earth and Environmental Science.Islamabad, Pakistan.
پست الکترونیکی: imran.shahid [at] grel.ist.edu.pk
Yahya Al Naggar
داور
PhD. Department of Zoology
Al Gharbiyah Governorate, Egypt
پست الکترونیکی: yehia.elnagar [at] science.tanta.edu.eg
ASADULLAH
داور
PhD
پست الکترونیکی: asad1562000 [at] yahoo.com
Dhruva Kumar Jha
داور
PhD.Microbial Ecology Laboratory, Department of Botany
Guwahati, India
پست الکترونیکی: dkjha_203 [at] yahoo.com
Y K Lahir
داور
PhD.Structural Biology, Molecular Biology, Biotechnology.Mumbai, India
پست الکترونیکی: lahiryk [at] gmail.com
José Joel Carrillo-Rivera
داور
PhD.Hydrogeology.Universidad Nacional Autónoma de México
پست الکترونیکی: joeljcr [at] igg.unam.mx
Georgina Alarcón Angeles
داور
PhD.Departamento de Sistemas Biológicos
Mexico City, Distrito Federal, Mexico
پست الکترونیکی: galarcon [at] correo.xoc.uam.mx
Engin Derya Gezer
داور
PhD.Karadeniz Technical University, Forest Industry Engineering Department
پست الکترونیکی: engin_gezer [at] yahoo.com
Ravi Sharma
داور
PhD.Head Department of
Botany K. R. College Mathura,
Agra University, Agra UP INDIA
پست الکترونیکی: drravisharma327 [at] hotmail.com
Farshad Fathian
داور
phd.Water Engineering Department, Faculty of Agriculture,
University of Tabriz
پست الکترونیکی: farshad.fathian [at] tabrizu.ac.ir
Said Qasim
داور
Phd.Natural Resources Management.Pakistan
پست الکترونیکی: erasmus.incoming [at] unipi.it
Vakur Sumer
داور
Phd.Department of International Relations,
Konya, Turkey
پست الکترونیکی: vsumer [at] gmail.com
William A. Mala
داور
PhD in Forest Science.University of Yaounde I, Yaoundé · Département de Biologie et Physiologie Végétale
پست الکترونیکی: williammala [at] yahoo.fr
Bernadin Jio
داور
PhD in Integrated Management of Tropical Forest and Territories
Researcher/Lecturer
Higher Institute of Environmen... · Environmental Sciences
پست الکترونیکی: r.jiofack [at] ibay-sup.org
Tapas Pal
داور
PhD. Dept of Geography, Raiganj University, WB, India
پست الکترونیکی: geo.drtapaspal.in [at] gmail.com
اسماعیل اسدی بروجنی
داور
رئیس دانشگاه، مرتع و آبخیزداری، دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: asadi-es [at] agr.sku.ac.ir
جابر اعظمی
داور
استادیار، گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
پست الکترونیکی: j.aazami [at] yahoo.com
فاطمه ناصحی
داور
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
پست الکترونیکی: fnasehi86 [at] yahoo.com
بهنوش امین زاده
داور
استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: bamin [at] ut.ac.ir
علی نریمان نژاد
عضو شورای سیاست گذاری
-
پست الکترونیکی: ali_nariman2002 [at] yahoo.com
فیروزه آقا ابراهیمی سامانی
داور
استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: fsamani [at] ut.ac.ir
خسرو اشرفی
داور
دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: khashrafi [at] ut.ac.ir
حسین آقاجان تبار
داور
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیکی: hoali [at] sanru.ac.ir
محمد جواد امیری
داور
استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mjamiri [at] ut.ac.ir
امیر هوشنگ احسانی
داور
دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ehsani [at] ut.ac.ir
بابک امیدوار
داور
دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: bomidvar [at] ut.ac.ir
ضیا الدین باده یان
داور
استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
پست الکترونیکی: ziabadehian [at] gmail.com
علیرضا پرداختی
داور
استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: alirezap [at] ut.ac.ir
مجید بغدادی
داور
استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: m.baghdadi [at] ut.ac.ir
محسن بهمنی
داور
استادیار، علوم جنگل، دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: mohsen.bahmani [at] nres.sku.ac.ir
امیر حمزه حقی آبی
داور
استاد تمام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
وب سایت: -
پست الکترونیکی: haghiabi [at] yahoo.com
امیرحسین حمیدیان
داور
استادیار، دانشکده منابع طبعی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: a.hamidian [at] ut.ac.ir
نیما حیدرزاده
داور
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: n.heidarzadeh [at] khu.ac.ir
آوا حیدری
داور
استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: ava.heidari [at] yahoo.com
حسن دارابی
داور
استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: darabih [at] ut.ac.ir
علی دریابیگی زند
داور
استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: adzand [at] ut.ac.ir
عطا الله ندیری
داور
Phd.Hydrogeology.University of Tabriz
پست الکترونیکی: nadiri [at] tabrizu.ac.ir
سید مسعود سلیمان پور
داور
استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
پست الکترونیکی: m.soleimanpour [at] yahoo.com
حسین سعادتی
داور
استادیار، گروه منابع طبیعی - آبخیزداری،مدیرگروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
پست الکترونیکی: saadati55 [at] yahoo.com
تکتم شهریاری
داور
استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: tshshahriari [at] ut.ac.ir
حسین دلشب
داور
مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان بوشهر
پست الکترونیکی: hdelshab [at] yahoo.com
محمد راعی
داور
دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: raie [at] sharif.edu
روح اله رحیمی
داور
استادیار، شیلات، دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: rahimi [at] nres.sku.ac.ir
محمد دلنواز
داور
استادیار ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: delnavaz [at] khu.ac.ir
محمدرضا رضوانی
داور
استاد تمام، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rrezvani [at] ut.ac.ir
محمد رضوانی
داور
دانشیار، محیط زیست، دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: m_rezvani [at] pnu.ac.ir
لعبت زبردست
داور
استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: lzebardast [at] ut.ac.ir
اسماعیل صالحی
داور
دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: tehranssaleh [at] ut.ac.ir
فاطمه طباطبایی یزدی
داور
استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: fatemeh.tabata [at] gmail.com
مسعود صدری نسب
داور
دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: masoud.sadri [at] ut.ac.ir
ادوین صفری
داور
استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ensafari [at] ut.ac.ir
افشین عادلی
داور
استادیار، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پست الکترونیکی: afshinadeli [at] gau.ac.ir
عبدالرضا کرباسی
داور
دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: akarbasi [at] ut.ac.ir
شیوا گرجیان
داور
استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: gorjian [at] modares.ac.ir
محمدعلی عبدلی
داور
استاد تمام، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mabdoli [at] ut.ac.ir
رضا غیاثی
داور
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rghiassi [at] ut.ac.ir
ابراهیم فتائی
داور
دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
پست الکترونیکی: ebfataei [at] gmail.com
احمد قرائی
داور
استادیار،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: agharaei551 [at] uoz.ac.ir
سعید گیوه چی
داور
استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: givehchi [at] ut.ac.ir
علی لطفی
داور
استادیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: lotfi [at] cc.iut.ac.ir
نغمه مبرقعی دینان
داور
استادیار، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: nmobarghaee [at] sbu.ac.ir
بهرام ملک محمدی
داور
دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: malekb [at] ut.ac.ir
نبی‌الله منصوری
داور
دانشیار، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
پست الکترونیکی: nmansouri [at] gmail.com
محسن میرمحمدی
داور
استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mirmohammadi.m [at] ut.ac.ir
کمال الدین ناصری
داور
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه مشهد
پست الکترونیکی: klnaseri [at] yahoo.com
حمیدرضا ناصری
داور
دانشیار، گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hrnaseri [at] ut.ac.ir
غلامرضا نبی بیدهندی
داور
استاد تمام، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ghhendi [at] ut.ac.ir
اطهره نژادی
داور
-
پست الکترونیکی: nejadi [at] women.gov.ir
تورج نصرآبادی
داور
استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: tnasrabadi [at] ut.ac.ir
احمد نوحه گر
داور
استاد تمام، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: nohegar [at] ut.ac.ir
محمد حسین نیک سخن
داور
استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: niksokhan [at] ut.ac.ir
روح الله نوری
داور
استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: noor [at] ut.ac.ir
احمدرضا یاوری
داور
دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ayavari [at] ut.ac.ir
تلفن: -
آزیتا فراشی
داور
استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: farashi [at] um.ac.ir
شهرزاد فریادی
داور
دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sfaryadi [at] ut.ac.ir
کمیته اجرایی
سکینه شادکام
عضو کمیته پشتیبانی
کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: shadkam_sakine [at] ut.ac.ir
شهربانو گلچوبی دیوا
عضو کمیته پشتیبانی
کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sggolchubi [at] ut.ac.ir
سعید مداح
عضو کمیته بین الملل
دانشجوی دکترای برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: maddah.s [at] ut.ac.ir
بهاره حاجی زاده وادقانی
عضو کمیته روابط عمومی
کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hajizadeh.70 [at] ut.ac.ir
محمد حیدرعلی
عضو کمیته پشتیبانی
کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mzsn1366 [at] gmail.com
مریم مشنقی
عضو کمیته روابط عمومی
کارشناس ارشد آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: m.meshnaghi [at] ut.ac.ir
عارف شاهی
عضو کمیته پشتیبانی
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: arefshahi [at] ut.ac.ir
علی رضا نیک پی
عضو کمیته پشتیبانی
-
پست الکترونیکی: nikpey [at] gmail.com
نگین یحیی پور
مدیر کمیته انفورماتیک
کارشناس ارشد طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: yahyapour_1987 [at] yahoo.com
کمیته برگزاری بین المللی
فاطمه سادات علوی پور
مسئول کمیته بین الملل
دانشجوی دکترای برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست،دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: f.s.alavipoor [at] ut.ac.ir
جهانبخش بالیست
عضو کمیته پشتیبانی
دانشجوی دکترای برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: j.balist [at] ut.ac.ir
الهام اسماعیلی علویجه
عضو کمیته برگزاری
کارشناس ارشد آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: e.esmaeili [at] ut.ac.ir
رویا رمضانی کیاسج محله
عضو کمیته برگزاری
کارشناس ارشد آموزش محیط زیست،دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: roya.ramezani [at] ut.ac.ir