به منظور حضور گستردی شرکتهای مرتبط به عنوان حامی مالی، دبیرخانه کنفرانس حمایت مالی از همایش را در 4رده "الماس"، "طلایی"، "نقره ای" و "برنزی" تقسیم بندی نموده است.

  • مبلغ حمایت کننده الماس 000¸000¸300 ریال می باشد.
  • مبلغ حمایت کننده طلایی 000¸000¸200 ریال می باشد.
  • مبلغ حمایت کننده نقره ای000¸000¸100 ریال می باشد.
  • مبلغ حمایت کننده برنزی 000¸000¸50 ریال می باشد.


        جدول مقایسه ای تسهیلات حامیان مالی