اطلاعیه شماره 6
1395-01-01

به اطلاع فرهیختگان گرامی می رسند، در روز برگزاری کنفرانس حتما فیش های  واریزی خود را بعلاوه در صورت دانشجو بودن کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل خود را به همراه داشته باشند.