اطلاعیه شماره 7
1395-05-27

به اطلاع اساتید گرامی می رساند، جهت ارج نهادن به اساتیدی که نام آنها در بیش  از 15 مقاله کنفرانس حاضر درج شده باشد. لوح تقدیر و  تندیس ویژه کنفرانس اهدا می گردد از این رو از اساتیدی که نام آنها در بیش از 15 مقاله پذیرفته شده کنفرانس قرار دارد درخواست می شود مشخصات خود را برای دبیر خانه کنفرانس ارسال کنند.

Email: env_conf@ut.ac.ir

Fax: 021-43856285