اطلاعیه شماره 8
1395-05-27

 به اطلاع فرهیختگان گرامی می رساند، با توجه به اینکه اکثر شرکت کنندگان برای مصاحبه و فارغ التحصیلی نیاز  به گواهینامه ثبت مقالات خود دارند، می توانید درخواست و کد مقاله خود را به ایمیل کنفرانس ارسال نمایید تا اقدامات لازم جهت صدور گواهی پذیرش مقاله انجام پذیرد. گواهی ثبت مقاله روز برگزاری کنفرانس تقدیم می گردد.


Email: env_conf@ut.ac.ir