حمایت Springer از چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
1395-11-01

فراخوان مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست بر روی سایت مجله Environmental Science and Pollution Research از انتشارات Springer قرار گرفت.

از تمامی اساتید، دانشجویان و محققین سراسر جهان دعوت به عمل می آید تا آخرین یافته های علمی خود را به آدرس این کنفرانس ارسال نمایند تا توسط کمیته علمی کنفرانس مورد بررسی قرار گیرد.  25 مقاله برتر از دیدگاه کمیته علمی کنفرانس در شماره ویژه مجله Environmental Science and Pollution Research پس از بررسی هیات داوران به چاپ خواهد رسید.