فرهیختگانی که نوع ارائه آنها بصورت شفاهی می باشد، حتما باید بصورت حضوری در کنفرانس شرکت نمایند در غیر اینصورت فرد دیگری جایگزین خواهد شد.

فرمت ارائه مقلات شفاهی
فرهیختگانی که نوع ارائه آنها بصورت پوستری می باشد، می توانند بصورت غیرحضوری در کنفرانس شرکت نمایند و پوستر ارائه مقالات خود را طبق فرمت ارائه مقالات پوستری آماده نمایند و  به ایمیل کنفرانس ارسال نمایند.

فرهیختگانی که نوع ارائه آنها بصورت پوستری می باشد و بصورت حضوری در کنفرانس شرکت می نمایند می بایست پوستر خود ارائه مقالات خود را طبق فرمت ارائه مقالات پوستری آماده  نمایند و روز کنفرانس بهمراه خود بیاورند.

فرمت ارائه مقالات پوستری

Email: env_conf@ut.ac.ir