کاربران جهت ثبت نام اجاره غرفه در نمایشگاه، ابتدا به عنوان شخص حقوقی در سایت ثبت نام کنید. برای اطلاع از ظرفیت موجود غرفه ها لطفاً قبل از تکمیل فرم و واریز وجه با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل نمایید. سپس فرم درخواست اجاره غرفه را تکمیل نمایید. پس از واریز وجه اسکن فیش واریزی به همراه توضیحات مربوطه بر روی فیش را بعلاوه فرم تکمیل شده درخواست اجاره غرفه را به ایمیل دبیرخانه کنفرانس ارسال نماید.

فرم درخواست اجاره غرفه

پرداخت هزینه اجاره غرفه:

 شماره حساب 5225386926 به نام حساب غیر قابل برداشت دانشکده محیط زیست به شماره شناسه واریز 1123 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه 

Email: env _conf@ut.ac.ir

 

شماره تماس دبیرخانه:  09018096084-09147059866