همایش برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست با بیش از 500 شرکت کننده یکی از مهمترین کنفرانس های محیط زیست کشور محسوب می شود. چهارمین دوره این کنفرانس در سطح بین المللی در تاریخ 2و 3 خرداد ماه 1396 توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران برگزار می گردد.

اولین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در تاریخ 11 و 12 دی ماه 1386 توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران برگزار گردید. مقالات پذیرفته شده این کنفرانس 173 عدد بود.

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در تاریخ 26 و 27 اردیبهشت ماه 1391 توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران برگزار گردید. مقالات پذیرفته شده این کنفرانس 819 عدد بود.

سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در تاریخ 5 آذر ماه 1392 توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران برگزار گردید. مقالات پذیرفته شده این کنفرانس 811 عدد بود.