برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

03 خرداد 1396
08:30-12:30

03 خرداد 1396
13:30-17:30

0

ریال
دانشجویان

1,000,000

ریال
رایگان
اساتید

1,200,000

ریال
رایگان
شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال
رایگان
نوع عضویت شماره 1

1,500,000

ریال
رایگان
ظرفیت: 50
محمدرضا جلوخانی نیارکی

03 خرداد 1396
08:30-12:30

03 خرداد 1396
13:30-17:30

0

ریال
دانشجویان

1,000,000

ریال
رایگان
اساتید

1,200,000

ریال
رایگان
شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال
رایگان
نوع عضویت شماره 1

1,500,000

ریال
رایگان
ظرفیت: 50
سعید حمزه

03 خرداد 1396
08:30-12:30

03 خرداد 1396
13:30-17:30

0

ریال
دانشجویان

1,000,000

ریال
رایگان
اساتید

1,200,000

ریال
رایگان
شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال
رایگان
نوع عضویت شماره 1

1,500,000

ریال
رایگان
دانشگاه تهران
ظرفیت: 50
احمد رضا یاوری و مجید رمضانی مهریان

03 خرداد 1396
08:30-12:30

03 خرداد 1396
13:30-17:30

0

ریال
دانشجویان

1,000,000

ریال
رایگان
اساتید

1,200,000

ریال
رایگان
شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال
رایگان
نوع عضویت شماره 1

1,500,000

ریال
رایگان
ظرفیت: 50
سهند جرفی، نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد و کامیار یغماییان، علیرضا عسگری

03 خرداد 1396
08:30-12:30

03 خرداد 1396
13:30-17:30

0

ریال
دانشجویان

1,000,000

ریال

30

دلار
اساتید

1,200,000

ریال

35

دلار
شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال

45

دلار
نوع عضویت شماره 1

1,500,000

ریال

45

دلار
دانشگاه تهران
ظرفیت: 50
محمود سلطان زاده، جابر اعظمی

03 خرداد 1396
08:30-12:30

03 خرداد 1396
13:30-17:30

0

ریال
دانشجویان

1,000,000

ریال

30

دلار
اساتید

1,500,000

ریال

35

دلار
شرکت کننده آزاد

2,000,000

ریال

45

دلار
نوع عضویت شماره 1

2,000,000

ریال

45

دلار
ظرفیت: 50
افشین درستی

03 خرداد 1396
08:30-12:30

03 خرداد 1396
13:30-17:30

0

ریال
دانشجویان

1,000,000

ریال

30

دلار
اساتید

1,500,000

ریال

35

دلار
شرکت کننده آزاد

2,000,000

ریال

45

دلار
نوع عضویت شماره 1

2,000,000

ریال

45

دلار
ظرفیت: 50
جواد ملکوتی

03 خرداد 1396
13:30-17:30

0

ریال
دانشجویان

500,000

ریال

15

دلار
اساتید

600,000

ریال

18

دلار
شرکت کننده آزاد

700,000

ریال

20

دلار
نوع عضویت شماره 1

700,000

ریال

20

دلار
ظرفیت: 50
حمیدرضا جعفری و مریم عاشق معلا

03 خرداد 1396
13:30-17:30

0

ریال
دانشجویان

500,000

ریال

15

دلار
اساتید

600,000

ریال

18

دلار
شرکت کننده آزاد

700,000

ریال

20

دلار
نوع عضویت شماره 1

700,000

ریال

20

دلار
ظرفیت: 50
سعید جوی زاده

03 خرداد 1396
13:30-17:30

0

ریال
دانشجویان

500,000

ریال

15

دلار
اساتید

1,000,000

ریال

30

دلار
شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال

35

دلار
نوع عضویت شماره 1

1,500,000

ریال

35

دلار
ظرفیت: 50
محمد حسن امامی

03 خرداد 1396
13:30-17:30

0

ریال
دانشجویان

500,000

ریال

15

دلار
اساتید

600,000

ریال

18

دلار
شرکت کننده آزاد

700,000

ریال

18

دلار
نوع عضویت شماره 1

700,000

ریال

20

دلار
ظرفیت: 50
سید شایان سیف

03 خرداد 1396
08:30-12:30

0

ریال
دانشجویان

500,000

ریال

15

دلار
اساتید

600,000

ریال

18

دلار
شرکت کننده آزاد

700,000

ریال

20

دلار
نوع عضویت شماره 1

700,000

ریال

20

دلار
دانشگاه تهران
ظرفیت: 50
محمد صادق یوسف زادگان

03 خرداد 1396
08:30-12:30

0

ریال
دانشجویان

500,000

ریال

15

دلار
اساتید

1,000,000

ریال

30

دلار
شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال

35

دلار
نوع عضویت شماره 1

1,500,000

ریال

35

دلار
دانشگاه تهران
ظرفیت: 50
محمد حسن امامی

02 خرداد 1396
08:30-12:30

0

ریال
دانشجویان

500,000

ریال

15

دلار
اساتید

1,000,000

ریال

30

دلار
شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال

35

دلار
نوع عضویت شماره 1

1,500,000

ریال

35

دلار
مجید سرایداریان
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.